قیمت خرید فیلتر کربن گرانولی
قیمت خرید فیلتر کربن گرانولی


برای کسب اطلاعات بیشتر از قیمت خرید فیلتر کربن گرانولی برای مصارف گلخانه و دیگر مصارف می توانید از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید.

تست استاندارد تعیین عدد یدي
عدد یدي عبارت است از میلی گرم ید جذب شده توسط یک گرم جاذب، در شرایطی که غلظت ید باقی مانده
0 نرمال برسد. عدد یدي معرف نسبی / 0 نرمال ید به 02 / در محلول فیلترشده از 100 میلی لیتر محلول 1
خوبی براي تعیین میزان تخلخل کربن فعال است. این معیار هرچند محکی از ظرفیت جذب کربن فعال به 

شمار می رود ولی لزوماً شاخصی دقیق براي تعیین توانایی جذب تمامی ترکیبات توسط کربن فعال نیست .
عدد یدي کربن هاي فعال با تغییر جنس ماده اولیه، شرایط عملیات فعال سازي و توزیع حفره ها تغییر
عمل شده است. ASTM D- می کند. براي تعیین این خاصیت بر اساس روش ارائه شده در 4607موضوعات: , , ,
[ شنبه 25 فروردين 1397 ] [ 11:7 ] [ liafilter ] [ بازديد : 272 ] [ نظرات () ]
مطالب مرتبط