خرید فیلتر استوانه ای از جنس کربن
خرید فیلتر استوانه ای از جنس کربن


برای کسب اطلاعات بیشتر از قیمت و خرید فیلتر استوانه ای از جنس کربن از محصولات شرکت لیا فیلتر می توانید استفاده نمایید.

کارایی و ویژگیهاي عملکردي فوم پلی اورتان آستردار آغشته شده به کربن فعال و پارچه کربن فعال لام ینه شده ته یه شده از ا لیاف پل ی
آکریلونیتریل براي استفاده در فیلترهاي جاذب آلاینده هاي آلی فاز گازي، تحت آزمونهاي استاندارد بررسی شدند. نتایج حاصل از این آزمون ها ،
توانمنديها و قابلیتهاي این فیلترها را آشکار میسازد و کمک میکند تا فیلتر مناسبی تولید کنیم. آزمایش ها بر رو ي دو نوع پارچه ف یلتري
آستردار بر پایه کربن فعال شامل پارچه فیلتر آستردار فوم پلی اورتان کربن ی و فیلتر آستردار پارچه کربن ی در شر ایط یکسان انجام شدند .
ویژگیهاي عملکردي دو نمونه شامل وزن، ضخامت، نیروي پارگی، خمش، ریزش کربن فعال، نفوذپذیري هوا و میزان جذب عامل مشابه نوعی مواد
سمی سولفیدي، 1،3 دي کلرو پروپان به صورت بخار/ بخار و مایع/ بخار مطابق روشهاي آزمون مندرج در سند استاندارد، اندازهگیري و نت ایج با
حداقلهاي موجود در استاندارد مقایسه گردید. نتایج به دست آمده نشان داد که کارایی پارچه کربنی نسبت به فوم آغشته به زغال فعال در برابر
جذب آلاینده گازي موجود در هوا بالاتر و در نتیجه براي بکار گیري بهعنوان جاذب در فیلتر در محیطهاي آلوده مناسبتر است.

برای کسب اطلاعات بیشتر از و اطلاع از قیمت ها بابخش تماس با ما با شماره های درج شده تماس حاصل نمایدموضوعات: , ,
برچسب ها: فیلتر استوانه ای ,
[ شنبه 8 ارديبهشت 1397 ] [ 23:45 ] [ liafilter ] [ بازديد : 256 ] [ نظرات () ]
مطالب مرتبط