فیلتر کربن اکتیو طول 1 متر
فیلتر کربن اکتیو طول 1 متر


جهت خرید انواع فیلتر کربن اکتیو در قطر های مختلف و همچین  طول 1 متر و کم تر از محصولات شرکت لیا فیلتر که در زمینه تولید انواع فیلترهای کربن گرانولی و پارچه ای تجربه دیرینه ای دار استفاده  و خرید مناسبی داشته باشید.

آمونیاك و ترکیبات نیتروژنی مضر در سیستم پرورش آبزیان از تجزیهي مواد دفعی و یا مواد غذایی باقیمانده در آب به وجود می-
آید . آمونیاك و متابولیتهاي آن فاکتورهاي محدود کنندهي پرورش آبزیان بوده و تلاش جهت حذف این ترکیبات از آب به کمک
فیلتراسیون صورت میگیرد. فیلترهاي کربنی و زئولیتی نیز در آکواریومها به طور متداول مورد استفاده قرار میگیرند و در حذف
مواد آلی و معدنی مختلف از آب نقش دارند. هدف از انجام این تحقیق بررسی تأثیر این فیلترها در تراکمهاي مختلف نگهداري بر مواد
نیتروژنی آب میباشد. بدین منظور تعداد 180 قطعه ماهی ماکرو (caeruleus Labidochromis (در گروههاي 10 تایی در آکواریوم-
هایی با شرایط زیر منتقل گردیدند: آکواریوم با فیلتر کربنی، آکواریوم با فیلتر زئولیتی و آکواریوم با فیلتر معمولی به عنوان گروه
شاهد در سه تراکم مختلف (5/1 ،25/2 ،3 گرم ماهی در هر لیتر آب). براي هر روش نگهداري سه تکرار در نظر گرفته شد. نتایج نشان
داد میانگین مقادیر pH و غلظت نیترات آب میان فیلتراسیون زئولیتی و گروه شاهد و همچنین میان فیلتراسیون کربنی و گروه شاهد
ارتباط معنیدار وجود داشت (05/0<P (اما میان فیلتراسیون زئولیتی و فیلتراسیون کربنی ارتباط معنیدار وجود نداشت

برای کسب اطلاعات بیشتر از و اطلاع از قیمت ها بابخش تماس با ما و یا با شماره های درج شده در ابتدای صفحه ، تماس حاصل نماییدبرچسب ها: فیلتر کربن ,
[ چهار شنبه 6 تير 1397 ] [ 23:19 ] [ liafilter ] [ بازديد : 414 ] [ نظرات () ]
مطالب مرتبط