ساخت فیلتر کربن اکتیو ذغالی
ساخت فیلتر کربن اکتیو ذغالی


برای اطلاع از موارد فنی و ساخت فیلتر کربن اکتیو ذغالی برای مصارف مایعات و هوا از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید.

همچنین، توسعه دهندگان فیلترهای آب این نوع از نظر سختی ماده را در نظر می گیرند. لازم است که در محاسبات، مقاومت در برابر مواد در طول گذر از جریان آب خاصی قرار گیرد. ذرات کربن فعال، اگر سختی کافی نیست، می توانند به مایع خالص سقوط کنند. فیلتر

فیلترهای زغال سنگ برای تصفیه آب برای حذف خاک، زنگ، طعم و مزه ناخوشایند از آب مورد نیاز است. زغال سنگ همچنین آلودگی آلی بالقوه آلی را از موجودات زنده حذف می کند. آلودگی آلی از آب حاوی تعداد زیادی عناصر مختلف است. اما کربن همیشه بخشی از هر یک است.

برای کسب اطلاعات بیشتر از و اطلاع از قیمت ها بابخش تماس با ما با شماره های درج شده در ابتدای صفحه ، تماس حاصل نمایید

برچسب ها: فیلتر ذغالی ,
[ یک شنبه 18 آذر 1397 ] [ 20:12 ] [ liafilter ] [ بازديد : 113 ] [ نظرات () ]
قیمت فیلتر از نوع ذغالی


برای کسب اطلاعات بیشتر از قیمت فیلتر از نوع ذغالی می توانید از محصولات شرکت استفاده نمایید.

امروزه به علت بروز مشکلات زیس تمحیطی و کمبود منابع نفتی، الیاف گیاهی در بسیاری از کاربردهای
صنعتی، به ویژه تقویت کامپوزیت ها، مورد توجه قرار گرفته اند. این دسته از الیاف را ب هواسطه دارا بودن
خواصی نظیر سبکي، قیمت کم، سازگاری خوب با محی ط زیست، تجدیدپذیری و زیست تخریب پذیری
ب هعنوان جایگزین الیاف معدنی و شیشه در ساختارهای کامپوزیتی سبک می توان استفاده كرد. در
سال های اخیر، پژوهش هايي درباره الیاف نخل خرما با کاربرد تقوی تکنندگی در کامپوزیت های پلیمری
گرمانرم و گرماسخت انجام شده است.

برای کسب اطلاعات بیشتر از و اطلاع از قیمت ها بابخش تماس با ما با شماره های درج شده تماس حاصل نماید

موضوعات: , ,
برچسب ها: فیلتر ذغالی ,
[ جمعه 24 فروردين 1397 ] [ 12:56 ] [ liafilter ] [ بازديد : 161 ] [ نظرات () ]
قیمت فیلتر ذغالی در کشور


برای آنکه از قیمت فیلتر ذغالی در مش بندی های مختل که برای مصارف مختلف در کشور مورد کاربرد گسترده ای قرار دار می توانید از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید.

امروزه دانشمندان بر اين باورند كه استفاده از منابع متداول انرژی مانند نفت، زغال و گاز طبیعی بهشدت بر تغییرات آبوهوا مؤثر است. ازاینرو، امکان جایگزینی مواد مصنوعی، که منشأ نفتی دارند، با مواد طبیعی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. از مهمترین دالیل این جایگزینی، زیستسازگاری و زیستتخریبپذیری مواد طبیعی و همچنین کاهش مصرف انرژی است که کاهش انتشار گازهای گلخانهای از قبیل کربندیاکسید را به همراه دارد

برای کسب اطلاعات بیشتر از و اطلاع از قیمت ها بابخش تماس با ما با شماره های درج شده تماس حاصل نماید

موضوعات: , ,
برچسب ها: فیلتر ذغالی ,
[ پنج شنبه 16 فروردين 1397 ] [ 1:53 ] [ liafilter ] [ بازديد : 333 ] [ نظرات () ]
ساخت فیلتر کربن ذغالی گیاهی


با توجه به نیاز روز افزون به فیلتر کربن ذغالی پایه گیاهی که بهترین میزان جذب را دارد می توانید از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید.

در فرآیند کربونیزاسیون(یا گرماکافت) اجزاي غیرکربنی از قبیل هیدروژن، اکسیژن و مواد فرار به صورت گاز
از مواد اولیه خارج می شوند وکربن هاي آزاد نیز به صورت گروه ها ي منظم بلورهاي گرافیت را تشکیل
می دهند. به دلیل وجود منافذ در بین بلورها، ساختار آن ها به صورت ن امنظم است

برای کسب اطلاعات بیشتر از و اطلاع از قیمت ها بابخش تماس با ما با شماره های درج شده تماس حاصل نماید

 

موضوعات: , ,
برچسب ها: فیلتر ذغالی ,
[ چهار شنبه 16 اسفند 1396 ] [ 21:40 ] [ liafilter ] [ بازديد : 363 ] [ نظرات () ]
فروش فیلتر کربن اکتیو ذغالی


برای کسب اطلاعات بیشتر از قیمت و فروش فیلتر کربن اکتیو ذغالی در ابعاد سفارشی برای جذب بوگیری بالای 99 درصد از محصولات تضمینی شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید.

کربن فعال جاذبی کارآمد براي اهداف گوناگون صنعتی است. توانایی بالاي این ماده ارزشمند در جذب
سطحی به دلیل سطح ویژه بالا، ساختار متخلخل توسعه یافته و فعالیت بالاي سطح (انرژي سطحی ) آن
است. کربن فعال به عنوان جاذب در صنایع مختلف براي اهداف گوناگونی نظیر خالص سازي، گندزدایی،
رنگ زدایی، جداسازي، تغلیظ و... استفاده می شود. از میان صنایع و واحدهاي صنعتی که کربن فعال در
فرآیند آن ها کاربرد دارد می توان به صنایع غ ذایی و دارویی، نفت ، گاز و پتروشیمی، انرژي هسته اي،
خودرو سازي، رنگ و رزین، داروسازي، تصفیه آب آشامیدنی و پساب هاي صنعتی و همچنین تصفیه گاز هاي
خروجی از دودکش واحدهاي صنعتی اشاره کرد

 

برای کسب اطلاعات بیشتر از و اطلاع از قیمت ها بابخش تماس با ما با شماره های درج شده تماس حاصل نماید

موضوعات: , ,
برچسب ها: فیلتر ذغالی ,
[ چهار شنبه 16 اسفند 1396 ] [ 21:19 ] [ liafilter ] [ بازديد : 286 ] [ نظرات () ]
قیمت فیلتر ذغالی اکواریوم


با توجه به اینکه کربن فعال در زمینه های مختلف کاربرد گسترده ای دار می توان برای  فیلتراسیون اکواریوم نیز از فیلتر ذغالی استفاده نمود که دارای قیمت مناسبی است.

 

استفاده از جاذبهاي كربني براي حذف آلودگيهاي مختلف رو به افزايش است. زغال زيستي مواد متخلخل غني از كربن، ارزان قيمت و
دوستدار محيط زيست است كه از پيروليز زيستتوده توليد ميشود. در اين مطالعه، پتانسيل زغال زيستي تهيه شده از شلتوك برنج در
۶۰۰ ،(RHB4) ۱۵ و ۲۵ دسيزيمنس بر متر مورد ارزيابي قرار گرفت. تأثير دماهاي پيروليز ۴۰۰ ، شوريزدايي آب آبياري با شوريهاي ۵
بر خصوصيات فيزيكي و شيميايي و قدرت شوريزدايي آنها بررسي شد. نتايج نشان داد که (RHB و ۸۰۰ درجه سلسيوس ( 8 (RHB6)
۳۰۱ ميليگرم بر گرم كارآمدترين جاذب / با ظرفيت شوريزدايي ۱ RHB دماي پيروليز تأثير معنيداري بر خصوصيات جاذب دارد. زغال 6
۰ سانتي متر / در شوريزدايي نسبت به دو جاذب ديگر بود. اين جاذب بيشترين سطح ويژه ( ۲۱۱ مترمربع بر گرم) و حجم تخلخل ( ۱۱۴
مكعب بر گرم) را داشت. نتايج اين مطالعه چشم اندازي جديد به مديريت پسماندهاي كشاورزي و كاهش هزينههاي آبياري ميباشد

برای کسب اطلاعات بیشتر از و اطلاع از قیمت ها بابخش تماس با ما با شماره های درج شده تماس حاصل نماید

موضوعات: , ,
برچسب ها: فیلتر ذغالی ,
[ چهار شنبه 25 بهمن 1396 ] [ 9:44 ] [ liafilter ] [ بازديد : 389 ] [ نظرات () ]
خرید فیلتر ذغالی گلخانه ای


برای کسب اطلاعات بیشتر از قیمت و خرید فیلتر ذغالی گلخانه ای جهت جذب بو از محصط محل کار خود به شما پیشنهاد فیلتر کربن را داریم که راندمان 99/99 % را دارد.

كربن فعال بعنوان يك جاذب با ظرفيت جذب بالا و قيمت پائين، كاربردهاي بسيار فراواني را در فرآيندهاي جذب از فاز مايع و يا فاز گاز يافته است. از جمله كاربردهاي اين ماده در جذب از فاز مايع مي توان به رنگبري از محلول شكر, تصفيه آب آشاميدني, تصفيه پساب و در جذب از فاز گاز به استفاده در ماسكهاي گاز و سيستمهاي بازيافت حلال اشاره نمود

برای کسب اطلاعات بیشتر از و اطلاع از قیمت ها بابخش تماس با ما با شماره های درج شده تماس حاصل نماید

برچسب ها: فیلتر ذغالی ,
[ یک شنبه 22 بهمن 1396 ] [ 21:55 ] [ liafilter ] [ بازديد : 178 ] [ نظرات () ]
ویژگی فیلتر ذغالی کربن هوا


وِیژگی فیلتر کربن فعال یا همان ذغالی کربن هوا به گونه ای است  که با توجه به روند جذب کار می کنند. جذب سطحی یک پروسه که در آن یک جزء جامد است برای از بین بردن و حفظ یک ماده محلول در آب استفاده می شود. در این فرایند کربن فعال جامد است. ساختار آن عنصر ساخته شده است تا به عنوان به یک سطح بسیار بزرگ داخلی (500 - 1500 M2 / گرم). این ویژگی طراحی آن کربن فعال ایده آل برای جذب انواع مختلف آلاینده های محلول در فاضلاب است

برای کسب اطلاعات بیشتر از و اطلاع از قیمت ها بابخش تماس با ما با شماره های درج شده در ابتدای صفحه ، تماس حاصل نمایید

برچسب ها: فیلتر ذغالی ,
[ جمعه 15 بهمن 1393 ] [ 1:37 ] [ liafilter ] [ بازديد : 570 ] [ نظرات () ]
خرید فیلتر کربن اکتیو ذغالی


جهت خرید فیلتر کربن اکتیو از نوع ذغالی با بخش سفارشات شرکت تماس حاصل نمایید. ازکاربرد و مزایای فیلترهای کربن اکتیو شامل : جلوگیری از گسترش پایه گرد و غبار دارای جذب بالای 90 درصد و عمر طولانی ویژگی تمیز کردن عالی محیط از آلودگی می تواند تقریبا انتشار گازهای گلخانه ای بسیار کم کندو شرایط فشار دیفرانسیل ثابت ثابت جریان گاز حجمی

جهت ارتباط با بخش پشتیبانی و فروش ،می توانید با ما تماس بگیرید fax:02833162137 mail:teransilvania@ymail.com دفتر مرکزی:02833686164

موضوعات: , , ,
برچسب ها: فیلتر ذغالی ,
[ جمعه 9 مهر 1395 ] [ 20:13 ] [ liafilter ] [ بازديد : 657 ] [ نظرات () ]
تولید فیلترهای دارای ذغال فعال


برای تولید فیلترهایی که دارای ذغال فعال در سیستم خود هستند لازم است که با مسیر تولید تخصصی تر را به کار ببندیم. زغال فعال شده چگونه کار می کند؟ به مرور زمان و استفاده از زغال فعال شده, سطح آن از مواد آلاينده اشباع می شود. زغال فعال شده يک محصول گران است و در عين حال می تواند در چرخه بازيافت قرار گيرد و مجددا مورداستفاده قرار گيرد. بازيافت زغال فعال شده, هزينه کمی نسبت به توليد اوليه دارد و دارای قيمت ارزانتری نيز می باشد.زغال فعال شده مواداورگانيک را از محيط اطرافش جذب مي کند, که عمل انتقال آلاينده از فاز مايع( آب) به فاز جامد( کربن) صورت می گيرد.

جهت ارتباط با بخش پشتیبانی و فروش ،می توانید با ما تماس بگیرید fax:02833162137 mail:teransilvania@ymail.com دفتر مرکزی:02833686164

موضوعات: , ,
[ سه شنبه 21 ارديبهشت 1395 ] [ 22:38 ] [ liafilter ] [ بازديد : 700 ] [ نظرات () ]
صفحات وب