فیلتر کربن گرانولی گلخانه
فیلتر کربن گرانولی گلخانه


برای خرید فیلتر کربن گرانولی گلخانه از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید 

جهت بهبود کیفیت آب از فیلتراسیون استفاده میشود که معمولترین آن فیلتراسیون شیمیایی و بیوزیستی میباشد. از جمله فیلتراسیون شیمیایی میتوان به فیلتر کربن فعال و زئولیت اشاره کرد. کربن فعال براي گرفتن مواد آلی فرار، رنگ، بو و تیرگی آب به کار میرود. فیلترهاي کربن در غلظتهاي پائین مواد آلی بسیار مؤثر عمل میکنند. کربن اغلب در کنار فیلترهاي زیستی به عنوان یک مرحلهي پالایش، جهت حذف مواد آلی غیرقابل تجزیه زیستی مورد استفاده قرار میگیرند . این فیلترها براي حذف بعضی از عناصر شیمیایی اصلی مؤثر در فیزیولوژي، مواد نیتروژنی و ترکیبات درمانی نیز به کار میرون

برای کسب اطلاعات بیشتر از و اطلاع از قیمت ها بابخش تماس با ما و یا با شماره های درج شده در ابتدای صفحه ، تماس حاصل نمایید

[ چهار شنبه 6 تير 1397 ] [ 23:26 ] [ liafilter ] [ بازديد : 342 ] [ نظرات () ]
فیلتر کربن گرانولی با پیش فیلتر کربنی


برای خرید فیلتر کربن گرانولی با پیش فیلتر کربنی در ابعاد مختلف و مطابق با استاندار اروپایی از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید.

موجودات آبزي از جمله ماهیها وابستگی بسیار زیادي با آب اطراف خود دارند به نحوي که هر گونه تغییري در آب، به طور مستقیم و غیرمستقیم وضعیت تغذیهاي، متابولیکی و دفعی آنها را تحت تأثیر قرار می- دهد. کیفیت آب در پرورش ماهی نقش تعیین کنندهاي ایفا میکند و تغییرات نامطلوب آن عامل اکثر بیماريهاي محیطی و بسیاري از بیماريهاي عفونی وابسته به محیط است

برای کسب اطلاعات بیشتر از و اطلاع از قیمت ها بابخش تماس با ما و یا با شماره های درج شده در ابتدای صفحه ، تماس حاصل نمایید

 

[ چهار شنبه 6 تير 1397 ] [ 23:23 ] [ liafilter ] [ بازديد : 315 ] [ نظرات () ]
فروش فیلتر گرانولی از شرکت


جهت کسب اطلاعات بیشتر از قیمت و فروش فیلتر گرانولی از شرکت لیا فیلتر استعلام بگیرید.

هر محصول صنعتی داراي استانداردهاي خاص خود می باشد که در حین تولید باید بر اساس روش هاي دقیق
علمی اندازه گیري و کنترل شوند. کربن فعال نیز از این قاعده مستثنی نیست. مهم ترین این شاخص ها براي
کربن فعال عبارتند از سطح ویژه، دانسیته ظاهري، عدد یدي، سختی سایشی، اسیدیته، درصد رطوبت و
درصد خاکستر

برای کسب اطلاعات بیشتر از و اطلاع از قیمت ها بابخش تماس با ما با شماره های درج شده در ابتدای صفحه ، تماس حاصل نمایید

 

[ چهار شنبه 16 خرداد 1397 ] [ 1:0 ] [ liafilter ] [ بازديد : 214 ] [ نظرات () ]
فیلتر گرانولی صنعتی و آزمایشگاهی


جهت کسب اطلاعات بیشتر از قیمت و خرید فیلتر گرانولی صنعتی و آزمایشگاهی از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید.

سطح داخلی ویژه
و با جذب و واجذب نیتروژن مایع (در دماي 77 کلوین )، و رسم و BET این آزمون بر اساس روش معروف
انجام Gemini VII 2390 Surface Area Analyzer تحلیل نمودارهاي همدماي مربوطه توسط دستگاه
گرفت. این تست روشی استاندارد و بسیار دقیق جهت ارزیابی سطح ویژه جاذب ها می باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر از و اطلاع از قیمت ها بابخش تماس با ما با شماره های درج شده در ابتدای صفحه ، تماس حاصل نمایید

 

موضوعات: , ,
[ چهار شنبه 16 خرداد 1397 ] [ 1:57 ] [ liafilter ] [ بازديد : 371 ] [ نظرات () ]
فیلتر کربن اکتیو گرانولی


برای کسب اطلاعات بیشتر از قیمت فیلتر کربن اکتیو گرانولی از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده کنید.

اندازه گیري درصد رطوبت
مقدار مشخصی کربن فعال را به ASTM D- براي اندازه گیري رطوبت بر اساس دستورالعمل استاندارد 2867
طور دقیق وزن کرده و در ظرفی با وزن مشخص می ریزیم. سپس نمونه را به مدت 3 ساعت در دماي 120
درجه سانتی گراد درون آون قرار می دهیم. 

برای کسب اطلاعات بیشتر از و اطلاع از قیمت ها بابخش تماس با ما با شماره های درج شده در ابتدای صفحه ، تماس حاصل نمایید

موضوعات: , ,
[ دو شنبه 24 ارديبهشت 1397 ] [ 1:16 ] [ liafilter ] [ بازديد : 200 ] [ نظرات () ]
فیلتر گرانولی تصفیه هوا


جهت کسب اطلاعات بیشتر از خرید فیلتر گرانولی تصفیه هوا در ابعاد فضای شما می توانید با بخش فنی شرکت در تماس باشید

اندازه گیري درصد خاکستر
مراحل زیر طی گردید: ASTM D- براي تعیین درصد خاکستر براساس دستورالعمل استاندارد 2866
1. ابتدا مقدار مشخصی از کربن فعال مورد نظر وزن شده و داخل ظرفی نسوز که وزن آن معین است قرار
گرفت.
2. ظرف به مدت 3 ساعت در کوره اي آزمایشگاهی با درجه حرارت 700 تا 900 درجه سانتی گراد قرار
گرفت.
3. نمونه را از کوره خارج نموده و صبر می کنیم تا با محیط هم دما شود و در نهایت آن را وزن می کنیم.
با استفاده از رابطه 2 میزان خاکستر محاسبه
می شود:
(2)
وزن نمونه به همراه خاکستر است. D وزن ظرف به همراه نمونه اولیه و C ،( وزن ظرف (گرم B که در آن

برای کسب اطلاعات بیشتر از و اطلاع از قیمت ها بابخش تماس با ما با شماره های درج شده در ابتدای صفحه ، تماس حاصل نمایید

[ دو شنبه 24 ارديبهشت 1397 ] [ 1:14 ] [ liafilter ] [ بازديد : 198 ] [ نظرات () ]
فیلتر گرانولی جاذب بو هوا


برای خرید  فیلتر گرانولی جاذب بو هوا از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید.

افزایش غلظت کربن فعال باعث کاهش
سمیت و کل کربن آلی نمونه ها شده است )نمودار
شماره 2( و برخلاف فرآیند ازن زنی، مشاهده
می شود که با افزایش میزان کربن فعال، کاهش
کل کربن آلی به صورت ادامه دار می باشد. جذب
هیدروکربن ها توسط کربن فعال با غلظت بالاتر
کربن فعال بیشتر بوده که امری قابل پیش بینی
می باشد و باعث کاهش سمیت و محتوی کل
کربن آلی نمونه ها به طور محسوسی شده است. )به
علت حذف کربن فعال اشباع شده با فیلتر از
نمونه(.

برای کسب اطلاعات بیشتر از و اطلاع از قیمت ها بابخش تماس با ما با شماره های درج شده تماس حاصل نماید

[ یک شنبه 16 ارديبهشت 1397 ] [ 23:51 ] [ liafilter ] [ بازديد : 201 ] [ نظرات () ]
فیلتر کربن گرانولی برای هوا و مایعات


برای درخواست تولید فیلتر کربن گرانولی برای هوا و مایعات در اربعاد سفارشی با بخش سفارشات شرکت در تماس باشید

اخیراً ACF که امروزه یکی از مهم ترین پیشسازهاي
ها که داراي قطرهایی در مقیاس نانو هستند ACF دسته اي دیگر از
و نانو تیوب هاي کربنی (ACNF) مثل نانو الیاف هاي کربنی فعال
ها در ACF 10 ]. برتري - وارد بازار شده است [ 12 (ACNT) فعال
مقایسه با کربن فعال ها در رفع آلودگی گازها و مایعات اساساً به
ها با تبدیل ACF ساختار منفذ دار آن ها برمی گردد. میکروپوریزیتی
این مواد به عنوان ماده جاذب، امکان جذب آلودگی را فراهم کرده و
ها محدودیت هاي انتقال جرم ACF از طرفی دیگر به دلیل اینکه در
وجود ندارد فرایند جذب آلودگی ها سریع تر انجام می شود

برای کسب اطلاعات بیشتر از و اطلاع از قیمت ها بابخش تماس با ما با شماره های درج شده تماس حاصل نماید

[ سه شنبه 11 ارديبهشت 1397 ] [ 7:14 ] [ liafilter ] [ بازديد : 190 ] [ نظرات () ]
خرید فیلتر کربن گرانولی و پودری


برای خرید فیلتر کربن گرانولی و پودری از محصولات شرکت لیا فیلتر که به صورت استوانه و صفحه ای هست استفاده نمایید

نفت خام از مواد شیمیایی بی شماری تشکیل شده
است که شامل یک مولکول ساده متان تا مولکول های
هیدروکربن بسیار بزرگ می باشد. )بیش از 16 اتم کربن(.
ترکیبات تشکیل دهنده نفت خام به طور غالب شامل
هیدروکربن های آلیفاتیک، آلیسیکلیک و آروماتیک بوده و
همچنین حاوی مقدار کمی نیتروژن، اکسیژن و ترکیبات
.) سولفور می باشد

برای کسب اطلاعات بیشتر از و اطلاع از قیمت ها بابخش تماس با ما با شماره های درج شده تماس حاصل نماید

[ پنج شنبه 6 ارديبهشت 1397 ] [ 20:36 ] [ liafilter ] [ بازديد : 350 ] [ نظرات () ]
فیلتر کربن گرانولی جاذب بو


جهت کسب اطلاعات بیشتر از قیمت و فروش فیلتر کربن گرانولی جاذب بو در محیط می توانید از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید.

شرایط عملیاتی ملایم تر (به ویژه دماي کمتر) نسبت به فعال سازي فیزیکی انجام می شود[ 3]. این مواد فعال
ساز شیمیایی نسبت به عوامل فعال ساز فیزیکی گران تر بوده و در عین حال خورنده نیز هستند . همچنین
حجم تولید کربن فعال به روش شیمیایی بسیار کم تر بوده و قابل مقایسه با روش فیزیکی نیست. محصولات
فعال سازي شیمیایی عمدتا پودري هستند و دانسیته کمی دارند در حالی که فرآورده فعال سازي فیزیکی
گرانولی بوده و اندازه هاي مختلف کربن فعال با آسیاب و غربال کردن قابل دستیابی است . از طرفی حذف
عامل فعال ساز از محصول فعال سازي شیمیایی هزینه بر است

برای کسب اطلاعات بیشتر از و اطلاع از قیمت ها بابخش تماس با ما با شماره های درج شده تماس حاصل نماید

[ یک شنبه 26 فروردين 1397 ] [ 15:52 ] [ liafilter ] [ بازديد : 385 ] [ نظرات () ]
صفحات وب