برخی از مشتریان لیا فیلتر

یکی از افتخارات سازمان،وجود مشتریان معتبر آن می باشد که در این بخش برخی از مشتریان شرکت لیا فیلتر را معرّفی می کنیم